Текстовите, сликите, графиките, анимациите, и звучните фајлови, како и нивната околина и интелектуалните производи, кои се наоѓаат на веб страната на Министерството за Надворешна Економија и Надворешни Работи | magyarevad.hu се правно заштитени, односно располагаат со заштита на интелектуална сопственост. Овие без претходна согласност на Министерството за Надворешна Економија и Надворешни Работи не смеат, да бидат употребени за издавање со трговски цели, односно да бидат објавени на други веб страни.

Start typing and press Enter to search