ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a www.magyarevad.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
Az adatok kezelésével összefüggésben a Minisztérium ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A Minisztérium általános adatvédelmi tájékoztatója elérhető a http://www.kormany.hu/download/6/5c/61000/adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse oldalon.

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Minisztérium az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kapcsolattartás, a hatékony információáramlás és tájékoztatás érdekében tárolja és kezeli.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.
A Minisztérium a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása –törvény ettől eltérő rendelkezése hiányában – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Minisztérium az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amely magában foglalja az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
A Minisztérium általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
Minisztérium a neki megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Postai cím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefonszám: +36-1-458-1000
Telefax: +36-1-212-5918

Adatvédelmi tisztviselő

Név: dr. Molnár- Friedrich Szilvia
Telefonszám: +36-1-458-1597
E-mail: kozadat@mfa.gov.hu

A megadott személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Minisztérium 5 munkanapon belül törli rendszeréből.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított maximum 12 hónapig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

TECHNIKAI ADATOK

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Minisztérium rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Minisztérium fér hozzá.
A Honlap html kódja a Minisztériumtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

COOKIE-K

A Minisztérium, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A Minisztérium a következő cookie-t használja:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Minisztérium Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Minisztérium a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Biztonsági cookie.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadhat el új cookie-kat,
hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Minisztérium feladatkörükben érintett munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintettek jogai

Az érintettet az adatkezelés során, összhangban a GDPR 13-22. cikkében foglaltakkal, az abban meghatározottak szerint és rögzített korlátozásokkal megilleti

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítés joga,
 • törléshez való jog,
 • adatkezelés korlátozásához való jog,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is,
 • hozzájárulás visszavonásának joga.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, az Infotv. 15. § (4) bekezdése szerint a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érinett jogainak megsértése esetén

 • a Minisztérium adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy
 • bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.), továbbá
 • adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu)

ADATBIZTONSÁG

Minisztérium kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Minisztérium fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Kezdjen gépelni, majd nyomjon Enter-t a kereséshez